Edukacije

Dječji vrtić Montessori, rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja, dobio je ponovnu reverifikaciju Stručno–razvojnog centra radi unapređenja stručnog rada u području predškolskog odgoja i obrazovanja i stručnog usavršavanja odgojno- obrazovnih radnika u dječjim vrtićima. 

Stručno-razvojni centar Montessori radi prema broju odoborenja KLASA : UP/I-601-02/18-03/00013; URBROJ : 533-05-18-0002, datumom 23. ožujka 2018. godine. 

Program edukacije verificiran je pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

„ Montessori je pristup koji potiče samostalnost djeteta, ne da ga pripremi samo za školu, nego da ga pripremi za život. „