Pravo na pristup informacijama

Temeljem čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Dječji vrtić omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire.

Dječji vrtić MONTESSORI, kao tijelo javne vlasti omogućava pristup informacijama na slijedeći način:

1. putem službene web stranice Vrtića: o informacije o ustroju Vrtića

  • informacije o zaposlenicima
  • informacije o aktivnostima Vrtića
  • informacije o pravnim i drugim aktima Vrtića o informacije o aktivnostima
  • informacije o načinu i pravima upisa u vrtić o najave aktivnosti Vrtića

2. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,

3. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije

4. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev.

Radi osiguravanja prava na pristup informacija Dječji vrtić donosi ODLUKU O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE.
Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

Pisanim putem:

1. na poštansku adresu Vrtića:
Dječji vrtić Montessori, Šipkovica 57, 10090 Zagreb
2. putem elektroničke pošte na slijedeću adresu: vrtic@dv-montessori.hr

Usmenim putem:

1. osobno na zapisnik u službenim prostorijama (Tajništvu) Dječjeg vrtića svakog radnog dana od 8 do 16 sati.
2. telefonom na slijedeći broj: 099/3358 167

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije podnosi se ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku 15 dana od dobivanja informacije.

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacije (NN 25/13, 85/15).

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s
pružanjem i dostavom tražene informacije temeljem Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN 12/2014)

Temeljem članka 60. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) tijela javne vlasti dužna su dostaviti Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za prethodnu kalendarsku godinu Povjereniku za informiranje najkasnije do 31. siječnja.

Izvješća

Godišnje izvješće DV Montessori – 2023

Godišnje izvješće DV Montessori – 2022

Godišnje izvješće DV Montessori – 2021

Godišnje izvješće DV Montessori – 2020

Godišnje izvješće DV Montessori – 2019

Obrasci

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (NN br.12/14, 15/14 i 141/22)

Obrazac 1 – Upisnik

Obrazac 2 – Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac 4 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Žalba protiv rješenja

Žalba zbog nepostupanja tijela javne vlasti po zahtjevu za pristup informacijama / ponovnu uporabu informacija (tzv. “Šutnja uprave”)

„ Montessori je pristup koji potiče samostalnost djeteta, ne da ga pripremi samo za školu, nego da ga pripremi za život. „